Skip to main content
Fig. 1 | BMC Cancer

Fig. 1

From: Geographical disparities in treatment and health care costs for end-of-life cancer patients in China: a retrospective study

Fig. 1

Geographical divisions in China. Legend: Eastern China (including:1 Beijing, 2 Tianjin, 3 Hebei, 4 Liaoning, 5 Shandong, 6 Jiangsu, 7 Shanghai,8 Zhejiang, 9 Fujian, 10 Guangdong, and 11 Hainan). Central China (including:12 Heilongjiang,13 Jilin, 14 Shanxi,15 Henan,16 Anhui,17 Jiangxi, 18 Hubei, and 19 Hunan). Western China (including: 20 Inner Mongolia, 21 Shan’xi, 22 Chongqing, 23 Guizhou, 24 Guangxi, 25 Ningxia, 26 Gansu, 27 Sichuan, 28 Yunnan, 29 Qinghai, 30 Xinjiang, and 31 Tibet). Taiwan, Macau and Hongkong

Back to article page